Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Onderneming: de BVBA Firma R. en J. Leysen, met maatschappelijke zetel te Herentalsebaan 406, bus UNIT D5, 2160 Wommelgem, met Ondernemingsnummer 0404.840.584 en met vestigingsadres op de maatschappelijke zetel, info@rjleysen.be.
 2. Klant: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Onderneming is volgens artikel I.1,1° het Wetboek Economisch recht en die geen consument is in de zin van art. I.1., 2° van dezelfde wet, waarbij onder consument begrepen wordt “iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen”.
 3. Producten: alle lichamelijke roerende zaken die door de Klant kunnen worden aangekocht bij de Onderneming, onder andere alle bakkerijproducten in de meest ruime betekenis, gaande van fruitsiropen tot alle andere voedingsmiddelen en benodigdheden.
 4. Productlijst:  omschrijving van de aangeboden Producten.
 5. Prijslijst: het voor het Product te betalen geldbedrag opgenomen in een lijst.   
 6. Bestelbon: de schriftelijke bevestiging van de bestelling welke door de Klant werd geplaatst.
 7. Vrachtbrief: de schriftelijke bevestiging van de afhaling van de Producten bij de Onderneming.
 8. Wet van 2 augustus 2002: de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (B.S. 07.08.2002).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en geplaatste bestelling tussen de Onderneming en haar Klant.
 2. De Onderneming stelt haar algemene voorwaarden ter beschikking bij haar Prijslijst, bij de Bestelbon, bij de vrachtbrief, bij de factuur waarbij de voorzijde verwijst naar de achterzijde, en op haar website.
 3. De Onderneming kan zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor haar het meest gunstig is.
 4. De Klant erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen partijen, kan hiervan niet afgeweken worden.
 5. De Onderneming behoudt zich het recht voor onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door een nieuwe versie te publiceren. Elke bestelling die wordt geplaatst na de publicatie op de Prijslijst, factuur, Bestelbon of website houdt ook de aanvaarding in van deze laatste versie.

Artikel 3 – Aanbod en prijzen

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. De beschrijving op de Productlijst is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. De opgegeven maten, gewichten en kleuren zijn indicatieve parameters. De Onderneming maakt uitdrukkelijk voorbehoud voor eventuele afwijkingen.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 4. De prijzen op de Prijslijst zijn steeds in euro (€) en exclusief BTW en eventuele invoer -  of importrechten of heffingen en dit in de meest ruime zin van het woord. Elke verhoging van het BTW-tarief en eventuele invoer -  of importrechten of heffingen en dit in de meest ruime zin van het woord in de periode tussen de bestelling en de levering valt ten laste van de Klant. De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en voorwaarden die van kracht zijn op het moment van de aanvaarding van de bestelling.
 5. Indien de Klant ervoor kiest om zijn bestelling af te halen op het vestigingsadres van de Onderneming dan wordt er geen afhaalkorting toegekend.
 6. Indien de Klant kiest om zijn bestelling te laten leveren, worden geen leveringskosten aangerekend tenzij er beroep dient gedaan te worden op een externe leverancier zoals, maar niet beperkt tot, leveringen buiten België.
 7. De Onderneming heeft het recht de prijs van de Producten te verhogen. De Klant wordt hiervan verwittigd middels de Prijslijst, de Bestelbon en de factuur.

Artikel 4 – Bestelling

 1. De Klant kan zijn bestelling plaatsen via telefoon, e-mail,  rechtstreeks bij de Onderneming of via een vertegenwoordiger ter plaatse bij de Klant.
 2. Van elke bestelling wordt een Bestelbon in tweevoud opgemaakt met een uniek bestelnummer, waarvan één Bestelbon voor de Klant en één voor de Onderneming bestemd is. Deze Bestelbon wordt afgegeven bij de levering.
 3. In het geval de Klant op afstand een bestelling plaatst en ervoor opteert dat de bestelling wordt geleverd in diens handelszaak tijdens zijn afwezigheid (zie artikel 5), dan stemt de Klant ermee uitdrukkelijk mee in dat de Onderneming de Bestelbon voor de Klant in diens handelszaak achterlaat als bewijs van de op afstand geplaatste bestelling. De Onderneming neemt zelf een kopij van deze eigen Bestelbon terug mee. Op beide Bestelbonnen wordt genoteerd dat de Klant afwezig was.
 4. De Klant dient steeds het uniek bestelnummer te vermelden in alle communicatie betreffende de bestelling.
 5. De Klant wordt als enige verantwoordelijke van de bestelling en betaling beschouwd. Indien de bestelling is uitgevoerd door een derde, wordt dit geacht in naam en voor rekening van de Klant te zijn gebeurd.

Artikel 5 - Levering

 1. De Onderneming zal alle redelijke maatregelen naleven bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
 2. Indien de Klant kiest voor levering, dan geldt de plaats van levering het adres dat de Klant aan de Onderneming kenbaar heeft gemaakt.
 3. Indien de Klant kiest voor levering tijdens diens afwezigheid, dan overhandigt hij daartoe een sleutel of code van zijn handelszaak of de exacte leverlocatie aan de Onderneming.
 4. De levering gebeurt steeds op het moment waarop de Producten de Onderneming verlaten. Het risico van verlies of beschadiging van de Producten verschuift naar de Klant bij de aflevering van de Producten aan de transporteur, ofwel bij het verlaten van de Onderneming.
 5. De eigendom van de Producten blijft bij de Onderneming tot op het ogenblik van betaling en de Onderneming heeft hierop het revindicatierecht.
 6. Levering geschiedt op de dag welke tussen de Klant en de Onderneming wordt afgesproken.

Artikel 6 – Factuur en betaling

 1. De Klant ontvangt na elke bestelling een factuur met een uniek factuurnummer.
 2. De factuur is contant betaalbaar tenzij anders bepaald op de factuur, op het rekeningnummer van de Onderneming met IBAN nr. BE97 3200 5953 6549. De Klant vermeldt steeds het factuurnummer.
 3. De Klant heeft eveneens de mogelijkheid de factuur contant te betalen in de Onderneming, de Klant kan geen aanspraak maken op een korting tenzij anders overeengekomen.
 4. Bij een derde schrijven (herinnering, aanmaning, ingebrekestelling,…) van de Onderneming aan de Klant (elektronisch dan wel analoog) bij een onbetaalde factuur wordt er zonder verdere kennisgeving per schrijven 10 euro kosten exclusief BTW aangerekend.
 5. Nalatigheidsintresten zijn verschuldigd in toepassing van artikel 5, lid 1 van de Wet van 2 augustus 2002. Deze nalatigheidsintresten beginnen te lopen vanaf de dag na de vervaldag van de verschuldigde factuur, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De nalatigheidsintrest bedraagt 12% tot op de dag der algehele betaling. De gerechtelijke interest bedraagt 12 %.
 6. In geval van wanbetaling op de vervaldag heeft de schuldeiser recht op terugbetaling van de kosten tot invordering in toepassing van artikel 6 van de Wet van 2 augustus 2002. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen 15% van de hoofdsom van de achterstallige factuur. De gerechtelijke invorderingskosten zijn gelijk aan de werkelijk door de verkoper gedragen kosten.
 7. In geval van wanbetaling op de vervaldag, wordt elk nog verschuldigd bedrag zonder aanmaning verhoogd met een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00.
 8. Elke betaling wordt steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur.

Artikel 7 – Conforme Producten en klachten

7.1. Conforme Producten

 1. De Onderneming verbindt er zich toe de Producten te leveren die, onder voorbehoud van de artikel 3, 2. voorziene afwijkingen, met de overeenkomst in overeenstemming zijn en vrij zijn van gebreken.
 2. Indien de Producten niet in overeenstemming blijken te zijn met de overeenkomst, of de Producten gebreken vertonen, dient de Klant de levering binnen de 8 werkdagen schriftelijk te protesteren, bij gebreke waarvan de levering geacht wordt aanvaard te zijn. De bewijslast hiervan ligt bij de Klant.
 3. Vanaf de aanvaarding van de levering kan de Klant zich niet langer beroepen op artikel 1184 Burgerlijk Wetboek om de overeenkomst te ontbinden wegens niet-aanvaarding.
 4. De Klant kan echter ten allen tijde, doch uiterlijk tot 1 maand na de levering, een klacht indienen bij de Onderneming.
 5. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het plaatsen van de bestelling, de Klant het gebrek aan overeenstemming kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn.
 6. Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan indien dit het gevolg is van nalatigheid of verkeerd gebruik door de Klant.
 7. De Onderneming staat niet in voor de gebreken welke zichtbaar zijn en die de Klant zelf heeft kunnen waarnemen.
 8. De Onderneming is niet gehouden de Klant te vrijwaren voor verborgen gebreken welke hij niet gekend heeft. De Onderneming wordt echter geacht de gebreken die aanwezig waren op de Producten op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst gekend te hebben tenzij zij bewijst dat zij er, ondanks alle voorzorgen, geen kennis van kon hebben.

7.2. Klachten

 1. Indien de Klant van oordeel is dat een Product gebrekkig is, dan dient hij de Onderneming hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen.
 2. De Onderneming zal bij een kennelijk gegronde klacht de Klant een nieuw Product overhandigen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid en overmacht

 1. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan personen, goederen, diensten, … die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de Producten, behoudens in geval van fraude of bedrog.
 2. De Onderneming zal alle redelijke maatregelen nemen om te voldoen aan haar verplichtingen. Behoudens fraude of bedrog, kan zij niet aansprakelijk gesteld worden indien er zich fouten of vertragingen zouden hebben voorgedaan.

Artikel 9 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

 1. De verhoudingen tussen de Klant en de Onderneming worden uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht. Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.