Privacy policy

Bijgewerkt op 8/3/2019

Verwerkingsverantwoordelijke: Firma R & J Leysen B.V.B.A. van wie de gegevens staan vermeld in de rubriek Contact op de website (hierna de Website), hierna ‘Wij’

Indien een data privacy officer (DPO) werd aangesteld staan ook zijn gegevens op de Website.

Wij verbinden ons ertoe om de privacy na te leven van de personen die wij ontmoeten in het kader van onze activiteiten.

Deze Privacypolicy (hierna de Policy) beschrijft de manier waarop wij de persoonsgegevens beheren, die wij verzamelen via formulieren, inschrijvingen op onze website, telefoongesprekken, e-mails en andere communicatie met u. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met alle geldende regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Door deze Policy te aanvaarden, door onze diensten te gebruiken, door u te registreren voor een van onze evenementen of door ons op een andere manier uw persoonsgegevens te verstrekken, erkent en aanvaardt u de bepalingen van de Policy, alsook de verwerkingen en doorgiften van persoonsgegevens in overeenstemming met de Policy.

De persoonsgegevens die wij verzamelen in het kader van onze relaties, zijn

 • Persoonlijke informatie: naam, adres, e-mail, telefoonnummers, mobiel nummer
 • Financiële informatie: bankrekeningnummer
 • Informatie over uw wensen inzake marketing: inschrijving op een newsletter, een wedstrijd, aanvaarding van direct marketing,

De gegevens die wij verzamelen zijn afkomstig van:

 • Uw inschrijving bij ons
 • Gegevens die u bewust hebt verstrekt
 • Gegevens afkomstig van onze commerciële partners

Wij gebruiken deze persoonsgegevens om:

 • Uw aanvragen te beantwoorden en met u en anderen te communiceren in het kader van onze activiteiten;
 • U toegang te bieden tot informatie die wij online ter beschikking stellen van de gebruikers van onze diensten;
 • U de mogelijkheid te bieden om in contact te treden met andere personen die bij ons zijn ingeschreven;
 • Met u via onze website te communiceren;
 • Een newsletter te verzenden indien u zich daarvoor heeft ingeschreven;
 • U bijstand en assistentie te verlenen in het kader van onze diensten;
 • De kwaliteit van onze diensten te verbeteren;
 • U belangrijke informatie te bezorgen over wijzigingen aan onze producten en diensten, onze algemene voorwaarden en andere administratieve, technische of commerciële informatie;  
 • U informatie te verstrekken over onze producten of andere producten en diensten van onze partners;
 • U de mogelijkheid te bieden actief deel te nemen aan onze netwerken, met inbegrip van , discussies, seminaries, afspraken en andere evenementen en deze activiteiten te beheren.
 • Klachten op te lossen;
 • Rechten van toegang, rectificatie, wissing … te beheren zoals bepaald in de wetgeving;

De rechtsgrond voor de verwerking is:

 • uw toestemming (wij herinneren u eraan dat u op elk ogenblik het recht heeft om uw toestemming in te trekken);
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde;

Uw persoonsgegevens kunnen toegankelijk zijn voor de volgende organisaties:

 • de overheden of publieke autoriteiten naargelang de toepasselijke wetgeving;
 • onze verwerkers, met name onze IT-leveranciers in het contractuele kader zoals bepaald door de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens;
 • onze partners, verkopers, marketingbureaus in het kader van onze commerciële activiteiten;
 • derde partijen in het kader van interne reorganisatie, overdracht van handelsfondsen, fusie of overname

Wij geven geen gegevens door buiten de Europese Unie

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de geldende regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Wij hebben met onze verwerkers overeenkomsten afgesloten waarin ze aan ons garanderen dat ze de passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen hebben genomen.

Wanneer u de Website opent, verzamelt deze automatisch de volgende informatie:

 • uw webbrowser;
 • de gegevens die worden verzameld door de cookies op de website (wij raden u aan om deze cookies op de Website te aanvaarden en zullen u informeren over hun gebruik en de verzamelde gegevens)

Uw gegevens worden gewist na de volgende periodes:

 • Voor klanten: 10 jaar na de laatste aankoop krachtens de boekhoudkundige voorschriften;
 • Voor prospecten en occasionele contacten: één jaar na ons laatste bericht waarop wij van u geen antwoord krijgen;
 • Voor personen die zijn ingeschreven op onze newsletter: zes maanden na hun uitschrijvingsaanvraag; ze zijn dan onmiddellijk uitgeschreven;

Verstrekt u persoonsgegevens over andere personen, verbindt u zich ertoe om: (a) deze te informeren over de inhoud van deze Privacypolicy, en (b) zijn toestemming te verkrijgen in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige Policy.

U hebt recht van inzage, recht op rectificatie indien nodig, recht op verzet tegen het gebruik ervan, recht op wissing, recht op beperking van de verwerking of recht op overdraagbaarheid. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, dan moet u contact met ons opnemen via ons contactadres en uw identiteit bewijzen aan de hand van een kopie van uw identiteitskaart.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming

Wij herzien regelmatig de regels van deze Policy en behouden ons het recht voor om op elk ogenblik wijzigingen aan te brengen indien onze activiteiten of de wettelijke vereisten zouden wijzigen. Gelieve regelmatig een kijkje te nemen op onze website; de datum van de laatste update staat er altijd vermeld. In geval van belangrijke wijzigingen zullen wij opnieuw contact met u opnemen om u hierover te informeren.